تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور رییس اداره کل بازاریابی کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و مذاکراتی در مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان برگزار شد

، کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و مذاکراتی با حضور آقای کشاورز ریاست اداره کل بازاریابی و آقای مقدسی کارشناس اداره کل بازاریابی به مدت دو ساعت آموزشی برای تمامی همکاران شعب شهر زاهدان با هدف ارتقا مهارت های ارتباطی و مذاکراتی و بهره برداری از مهارت های مذکور در نگه داری مشتری و جذب منابع برگزار گردید

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و مذاکراتی با حضور آقای کشاورز ریاست اداره کل بازاریابی و آقای مقدسی کارشناس اداره کل بازاریابی به مدت دو ساعت آموزشی برای تمامی همکاران شعب شهر زاهدان با هدف ارتقا مهارت های ارتباطی و مذاکراتی و بهره برداری از مهارت های مذکور در نگه داری مشتری و جذب منابع برگزار گردید . شایان ذکر است نظرسنجی صورت گرفته پس از برگزاری کارگاه فوق الاشاره شاهد تاثیر گذاری بسیار مناسب این دوره آموزشی بر تغییر نگرش همکاران می باشد و استقبال کارکنان جهت برگزاری دوره های مشابه را در پی داشته است.

آخرین بروزرسانی 1397/12/28