فهرست اخبار فهرست اخبار

نداف فهمیده : بازاریابی وقتی معنا وارزش وجایگاه واقعی خود را پیدا می کند که اهداف ووظایف ودستاوردهای آن را باور کرده وآن را درذات همه امور وفعالیتها وخدمات بانکی بدانیم وبیابیم.

دهمین جلسه کمیته بازاریابی با حضور اعضای کمیته وجمعی از روسای شعب درمحل مدیریت شعب استان قزوین برگزارشد.
اسداله نداف فهمیده – مدیراستان- دراین نشست طی سخنانی با بیان اینکه درسالهای اخیر صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصتهای وتهدیدهای زیادی بوده است گفت به طور مسلم بانکی می تواند دراین رقابت پیشرو باشدکه نقاط قوت وفرصتهای
موجود دربازار راشناسایی واستراتژی راپیش بگیرد که به یک جایگاه رقابتی مناسب دربازاردست یابد.
وی افزود با توجه به رقابت تنگاتنگ بانکها با یکدیگر، موفقیت با بانکی است که سهم بیشتری از بازار را باکمترین هزینه به خود اختصاص دهد که این امر مستلزم طراحی واجرای راهبردی خوب بازاریابی است.
مدیراستان شناخت ارتباطات وتعامل بین سیستم بازاریابی وسایرسیستمهادربانکداری رانقش مهمی دراجرای راهبردی بازاریابی دانست وتصریح کرد ارتقای سیستم بازاریابی باعث ارتقای سایرسیستمهای موجود دربانک ودرنتیجه ارتقای کل بانک می شود واز سوی دیگر ارتقای سایر سیتمها نیز برسیستم بازاریابی موثراست.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4