فهرست اخبار فهرست اخبار

جلسه بازاریابی به منظور بررسی عملکرد شعب با حضور اعضای کمیته بازاریابی در محل سالن جلسات برگزار شد.

بازاریابی

در این نشست سید اصغر حسینی –مدیرشعب استان قزوین –با تاکید بر افزایش سهم از بازار وسهم از مشتری تصریح کرد تحقق این امر زمانی میسر خواهد بود که همه با همدلی ومسیولیت پذیری در راستای سیاستهای بانک حرکت نماییم در غیر اینصورت با چالش جدی در بخش جذب منابع مواجه خواهیم شد.

حسینی با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ شایسته سالاری اظهارداشت ایجاد حس مسیولیت پذیری و همراه کردن کارکنان امر بسیار مهمی است که تنها با شناخت کارکنان واستفاده بهینه از پتانسیلها وتوانمندی  انهادر امور محوله  امکانپذیر است بنابراین مسیولین شعب باید به این امر مهم واقف باشند.

وی گفت دلیلی وجود ندارد زمانی که همه شعب وکل بانک عملکرد مثبت در بخش جذب منابع دارند برخی از شعب عملکرد نامطلوبی داشته باشند و این امر نشان دهنده ضعف مدیریتی مسیول آن شعبه است که قطعا"بایدبا شناسایی  نقاط ضعف ان شعبه اقدامات اصلاحی در جهت بهبود عملکرد انجام شود.

مدیرشعب استان قزوین افزود به دلیل داشتن محصولات بسیار خوب  در بانک نسبت به سایر رقبا انتظار میرود در بخش جذب منابع با برنامه ریزی  وبازاریابی بهتر واستفاده از ظرفیتهای موجود در جهت ارتقای جایگاه بانک تلاش بیشتری صورت پذیرد.

قلیچ خانی معاون اجرایی مدیریت نیز حرکت تک بعدی را آفت شعب دانست  واظهار داشت اگر شعب بصورت تک بعدی در بخش جذب منابع حرکت نمایند وبه ترکیب منابع توجهی نداشته باشند ضمن کاهش سودآوری با چالش جدی مواجه خواهند شد.

وی پویایی را لازمه پیشرفت هر سازمانی دانست واظهار داشت اگر شعبه ای همواره رو به رشد بوده ودچار سکون نشده است نشان دهنده پویایی این شعبه است که  توانسته با برنامه ریزی وآسیب شناسی وترمیم نقاط ضعف خود این موفقیت را بدست آورد بنابراین همه شعب باید پویای راسرلوحه کارهای خود قرار دهند واز روزمرگی پرهیز نمایند.

گفتنی است در ادامه جلسه عملکرد جذب منابع وبازاریابی شعب بررسی وراهکارها ورهنمودهای لازم به منظور تحقق اهداف مورد نظربه روسای شعب حاضر در جلسه ارایه شد.

 

آخرین بروزرسانی 1396/10/24