بازاریابی

اولین نشست بازاریابی

بازاریابی

مدیر استان :فرهنگ بازاریابی به الگویی از ارزشها و باورهای مشترک اشاره دارد که به افراد در درک وظیفه و کارکرد بازاریابی کمک می کند و امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده بتوانیم آن را دربین کلیه همکاران اشاعه نماییم.
اولین نشست بازاریابی با حضور مسیولین مدیریت و روسای شعب به منظور بررسی عملکرد بازاریابی وجذب منابع وتبین اهداف سال جاری درمحل مدیریت برگزارشد.
دراین نشست سیداصغر حسینی – مدیراستان- طی سخنانی هدف از تشکیل جلسات بازاریابی را، هدفمند سازی ،اتخاذ سازوکارهای مناسب بازاریابی وبررسی عملکرد شعب تابعه دانست واظهار داشت باید دراین نشستها با بررسی علل موفقیت وناکامی ها درجذب منابع، بتوانیم با اتخاذ استراتژی مناسب درجهت دستیابی به اهداف بانک حرکت نماییم .
وی افزود شعبی موفق هستند که در تمامی زمینه ها به ویژه جذب منابع و وصول مطالبات عملکرد مطلوبی از خود نشان دهند وجذب منابع ووصول مطالبات از جمله اولویتهای مهم واساسی در ارزیابی عملکرد آنها به شمار خواهد رفت.
حسینی گفت با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته ، گروه بازاریابی مدیریت باید با مراجعه حضوری به شعب تابعه وبرگزاری نشستهای تخصصی با کلیه همکاران شعب ضمن تبیین اهداف سال جاری در حوزه بازاریابی وجذب منابع به آنها، نتایج عملکرد آنها را به صورت هفتگی از مسیول شعبه اخذ وبه مدیریت گزارش نمایند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اهمیت رفتار مناسب با مشتریان اظهار داشت براساس تحقیقات صورت گرفته بازاریابی، 60 تا 70 درصد مشتریان به دلیل رفتار خوب وانجام به موقع خواسته ها یشان وجوه خود را درموسسه مطبوع خود متمرکز می کنند.بنابراین توجه به این نکته مهم میتواند مارا در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری نماید.
مدیر استان با تاکید براهمیت نهادینه شدن فرهنگ بازاریابی در شعب تصریح کرد فرهنگ بازاریابی به الگویی از ارزشها و باورهای مشترک اشاره دارد که به افراد در درک وظیفه و کارکرد بازاریابی کمک می کند و امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده بتوانیم آن را دربین کلیه همکاران اشاعه نماییم..
وی پیگیری و جدیت در بازاریابی را از عوامل موثر بازاریابی موفق دانست وتصریح کرد باید به این مهم آگاه بود وضمن جلوگیری از خروج منابع برای جذب منابع جدید تلاش نماییم.
آخرین بروزرسانی 1394/5/3