مدیراستان:عملکرد بالا در پرداخت تسهیلات نباید مارا از فعالیت بازاریابی وجذب منابع بازدارد

مدیراستان:عملکرد بالا در پرداخت تسهیلات نباید مارا از فعالیت بازاریابی وجذب منابع بازدارد

جلسه کمیته بازاریابی به منظور بررسی عملکرد شعب در حوزه بازاریابی وجذب منابع در 6 ماهه نخست سال با حضور مسیولین مدیریت و برخی از شعب تابعه برگزار شد.
در این نشست سید اصغر حسینی –مدیراستان - باتا کید بر نقش واهمیت جذب منابع در جهت تعالی وارتقای جایگاه بانک تصریح کرد با توجه به عملکرد شعب در 6 ماهه نخست سال باید شعب از تجربیات خود استفاده وبا برطرف کردن نقاط ضعف و با بهره گیری از خدمات متنوعی که در حال حاضر توسط بانک به مشتریان ارایه می گردد نهایت تلاش خودرا برای جذب منابع انجام دهند.
وی با تاکید برایجاد فرهنگ بازاریابی و نهادینه کردن آن در تمام کارکنان خاطر نشان کرد با ایجاد روحیه مشارکت ،تعامل سازنده بین رویسا وکارکنان ونگرش مدیریت فرآیندی می توان در ایجاد یک فرهنگ سازمانی که منجر به تغییر درنگرش بازاریابی وتقویت روحیه مشارکت پذیری باشد اقدام نمود.
وی گفت در شرایط کنونی باتوجه به کاهش اقبال عموی درجهت سرمایه گذاری در سایربخشها، مشتریان تمایل بیشتری به سپرده گذاری در بانک دارند وباید همه کارکنان از این فرصت استفاده ودرراستای جذب منابع تلاش نمایند.
حسینی اظهار داشت اگر از نقشه راهی که درجهت جذب منابع ترسیم شده فاصله بگیریم نمیتوانیم به اهداف دست یابیم بنابراین شعبی که مطابق با برنامه ریزیهای صورت گرفته حرکت نکرده اند باید علت عدم انطباق نتایج با برنامه ها و اهداف را پیدا کرده ودر جهت رفع آن برآیند.
وی با تاکید بر افزایش سهم بازار از منابع مالی اظهارداشت عملکرد بالا در پرداخت تسهیلات نباید مارا از فعالیت بازاریابی وجذب منابع بازدارد بلکه باید با استفاده از فرصتهای موجود و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جذب منابع جدید وافزایش سهم بازار اقدام نماییم.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24