مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه به تعداد 8/500/000/000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) پیامک (تجدید شده)

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
خرید خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه به تعداد8/500/000/000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) پیامک
شماره :
110/99/48

-نام ، نشانی و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358232

2-نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

خرید خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه به تعداد 8/500/000/000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) پیامک

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 21.600.000.000 (بیست و یک میلیارد و ششصد میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارایه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 06/08/1399 می باشد.

ساعت : 08:51:00
تاريخ : 1348/10/11