مناقصه مناقصه

بازگشت

مزایده پروژه نیلو پارک

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مزایده پروژه نیلو پارک
شماره :
87 /48/96
مهلت دريافت سند :
1396/12/27
مهلت ارسال سند :
1397/01/19
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1397/01/22

بانک مسکن در نظر دارد ملک مازاد خود به شرح ذیل واقع در تهران خیابان پاسداران مقابل پمپ بنزین نبش خیابان کاظمی (گلستان هشتم) پروژه نیلو پارک بشرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت شرایط نقدی و یکجا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

1- برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی هر کدام با یک واحد پارکینگ و یک باب انباری

2- 27 واحد پارکینگ مازاد ( مازاد بر 56 واحد تخصیصی)

3- قطعه زمین گود برداری شده به مساحت حدود 1100 متر مربع(در زمان ساخت، پروانه ساختمانی میبایست اخذ شود)

4- قدرالسهم از عرصه دارای موقعیت تجاری(در صورت امکان حصول مجوز ساخت تجاری)

تاریخ انتشار: 19و1396/12/20مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه:: 1396/12/27تاریخ بازدید:1396/12/20 لغایت1396/12/26 ساعت00 :10 لغایت00 :14 مهلت ارایه پیشنهاد: 1397/01/19    تاریخ بازگشایی : ساعت 10:30 صبح 1397/1/22 تاریخ اعلام به برنده : 1397/02/10

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.ضمنا" کلیه اطلاعات محل شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.

ساعت : 13:01:00
تاريخ : 1396/12/20