معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب استان خوزستان - معاون اجرایی

سید جابر نظاری
مدیریت شعب استان خوزستان - معاون اجرایی
تلفن : 061-32238928
نمابر : 061-32931797
آدرس پستی : اهواز – خيابان آزادگان - خيابان شهيد عابدي – مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان