برگزاري مسابقه نقاشي درمدیریت اردبیل

برگزاري مسابقه نقاشي درمدیریت اردبیل

باعنايت به برگزاري مسابقه نقاشي با عنوان فرهنگ عاشورايي در بين فرزندان همكاران در ايام محرم و صفر جوایزی به برگزیدگان اهداء شد.

 باعنايت به برگزاري مسابقه نقاشي با عنوان  فرهنگ عاشورايي در بين فرزندان همكاران در ايام محرم و صفر ، آثار رسيده  ازطرف  شركت كنندگان ، با حضور معاون  مدیر شعب ، مسئول  حراست ، مسئول منابع انساني وكارشناس روابط عمومي مديريت با برگزاري قرعه كشي  خانم الينا مهري  ،پرنیا خلفلو و آبتين عبداللهي حائز دريافت كارت هديه يك ميليون ريالي گرديدند و بدليل  ايام كرونايي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي  تقديم حضوري جوايز ميسر نگرديد و به حضوربرندگان ارسال شد.

 ضمنا براي هركدام از شركت كننده ، هديه اي به رسم يادبود از طرف روابط عمومي مديريت اهداء شد.

آخرین بروزرسانی 1400/1/10