تازه های اخبار تازه های اخبار

رییس شعبه گلشهر بندرعباس:

عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان وعدم شناخت کافی ازرفتارهای اعتباری مشتریان ازدلایل عمده معوق شدن تسهیلات میباشد

شعبه درجه یک نوع ب گلشهر بندرعباس با 16 نفر پرسنل یکی از 21شعب استان هرمزگان است که فعالیت و عملکرد خوب این شعبه در بخش های مختلف طی 10ماهه ابتدای سال جاری ما را برآن داشت با آقای حمید رضا رنجبر رییس این شعبه به گفتگو بپردازیم و از دلایل موفقیتشان جویا شویم.

1- موفقیت و برتری یک شعبه را در چه می دانید ؟

رضایتمندی مشتریان ازخدمات ارایه شده ومهمترازهمه تکریم ارباب رجوع بهمراه جذب مشتریان جدیدورشدمنابع بانک وکاهش مطالبات سررسیدگذشته ومعوق
2-     چه راهکارهایی برای موفقیت شعبه خود استفاده کرده اید ؟

شعبه برای رسیدن به موفقیت وجذب منابع بازاریابی گروهی ومشارکتی از کلیه پرسنل استفاده نموده ورفتارصحیح باارباب رجوع واحترام گذاشتن واعتمادسازی را سرلوحه کارخودقرارداده که این موضوع باعث گردیده خودمشتریان مستقیم وغیرمستقیم باعث تبلیغات برای بانک شوند.دررابطه باوصول مطالبات نیزازروش پیگیری گروهی ومشارکتی وچهارروزدرهفته درساعات غیراداری به این موضوع اختصاص داده شده 
3-از شیوه های بازاریابی انجام شده در شعبه خود برای جذب و نگهداری مشتری و در جذب منابع را بفرمایید ؟
درخصوص شیوه بازاریابی بامراجعه به محل کسب ومراجعه به اصناف مختلف ومعرفی انواع خدمات بانک واستفاده ازابزارهای خدمات بانکداری الکترونیک .
درحال حاضربیشترهدف شعبه معطوف جذب سپرده های ارزان قیمت وصفردرصدی وهمچنین مشتریان خرد وجذب پیمانکاران مختلف ازطریق صدورضمانتنامه درحداقل زمان ممکن میباشد.
4-   به نظر شما اطلاع رسانی سریع ، صحیح و مستمر چه تاثیری در روند جذب سپرده دارد ؟

دربازاررقابتی حاکم دربین بانکهااطلاع رسانی مناسب وسریع درخصوص خدمات ومحصولات متمایزبانک درجذب مشتریان جدیدوعدم خروج منابع مربوطه به مشتریان قدیم شعبه نقش بسزایی دارد.
5-بعنوان یکی از روسای شعب موفق نظر خود را به منظور اصلاح فرایند وصول اقساط معوق بیان فرمایید ؟
درخصوص وصول اقساط معوقه لیست اقساط معوقه کد به کد بین پرسنل تقسیم شده وروزانه مانده اقساط معوقه کنترل میشود.درخصوص مشارکتها 3ماه قبل ازسررسیدباوام گیرندگان تماس گرفته میشودکه برای تعیین تکلیف پرونده اقدام نمایند.وباتوجه به اینکه بیشترین تسهیلات مشارکت توسط این شعبه پرداخت گردیده شعبه فاقدمانده سررسیدگذشته ومعوق ومشکوک الوصول دراین بخش میباشد.
6- از عملکرد این شعبه در خصوص مطالبات معوق توضیح دهید ؟
-درخصوص پرونده های مشارکت مدنی از3ماه قبل ازسررسیداقدامات شعبه درخصوص پرونده موردنظرشروعمیشودتاازطریق تقسیط تدریجی یاتمدیدقرارداددرصورت لزوم تمدیدقراردادازسررسیدشدن آن جلوگیری بعمل آید.درخصوص عقودمبادله ای کلیه همکاران حداقل دو روزدرهفته درساعات غیراداری درشعبه حضوریافته ونسبت به پیگیری قراردادهای معوق اقدام منمایند.
7-   موانع وصول مطالبات و علل معوق شدن تسهیلات بانکی از نظر شما چیست ؟

عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان وعدم شناخت کافی ازرفتارهای اعتباری مشتریان ازدلایل عمده معوق شدن تسهیلات میباشد.همچنین درخصوص تسهیلات خریدخانه بعلت فروش وکالتی خانه هایی که ازتسهیلات بانکی استفاده نموده اند که دربرخی مواردشناخت بدهکارواقعی رامشکل مینمایدووصول مطالبات راسختتر میکندوعدم پیگیری بموقع نیزازموانع اصلی بحساب میاید
8-رشد بانکداری الکترونیک را چقدر در رشد و توسعه فعالیتهای سازمان موثر می دانید ؟
 هرچقدرفعالیتهای مربوط به بانکداری الکترونیک گسترش یابدازحجم مشتریان حاضردرشعبه کاسته میشودوهمین امرباعث خدمات دهی بهتربه سایرمشتریان میشود.ضمن اینکه هرچقدرخدمات بانکداری الکترونیکی مطلوبترباشدموجب رضایتمندی مشتریان وجذب مشتریان جدیدمیشود.
9-نقش آموزش در ارتقای سطح کارکنان شعبه چگونه می بینید ؟
هرچه قدراطلاعات کاری همکاران شعبه بیشترباشددرراهنمایی صحیح مشتریان موثرترمیباشد.وازضرروزیان مشتریان ناشی ازراهنماییهای غلط همکاران جلوگیری مینماید.
10- تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان را تا چه حد در پیشبرد امور موثر قلمداد می کنید ؟
 ازویژگیهای سازمانهای پویا وجودپرسنل باانگیزه وبانشاط میباشدودرصورتیکه نیروهای یک سازمان دارای انگیزه ونشاط باشنددرعملکردآنهاتاثیرات مثبت داردعلی الخصوص درسازمانهایی نظیربانک مسکن که مستقیما باارباب رجوع های متعددومتنوع سروکاردارند.انگیزه ونشاط موجب رضایتمندی مشتریان ووجهه مثبت بانک درنزدعموم میگردد.
 
11-برنامه های شما جهت رسیدن به اهداف شعبه در سال 93 چیست ؟
برنامه شعبه برای رسیدن به اهداف بانک باهمدلی پرسنل وبرنامه ریزی صحیح وتقسیم کار بین پرسنل درخصوص اهداف شعبه درجذب منابع صفردرصدی وسپردههای کوتاه مدت وخصوصاصدورضمانتنامه دراسرع وقت به پیمانکاران وهمچنین به تقسیط تسهیلات طرح مسکن مهر حساسیت نشان داده واهمیت برنامه بانک به همکاران تفهیم شده وبه لطف خداوندمنان ومشارکت همکاران دربرنامه های بانک درسالجاری شعبه به اهداف موردنظرنایل گردیده.
12-اگر حرف ناگفته ای مانده بفرمایید ؟
 حرف ناگفته نمانده فقط تشکرازهمکاران دلسوزدرشعبات ومدیریت محترم.وانتظارمیروددرمواقع ضروری بسته سبدهای خدماتی بانک متنوع تر شودتابتوانیم درعرصه رقابت ازسایربانکهاوموسسات بیشمارعقب نمانیم ونام بانک مسکن راهمواره سربلندوسرافرازبالاترازسایربانکهاوموسسات مالی ببینیم.

آخرین بروزرسانی 1395/7/6